งานสัมมนา "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่และนโยบายส่งเสริม SMEs" 3 เมษายน 2558

UploadImage

 หอการค้าไทย พร้อมด้วยสภาหอการค้าไทย เชิญผู้ประกอบการร่วมงานสัมมนา "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่และนโยบายส่งเสริม SMEs" ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในมาตรการและสิทธิประโยชน์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชียวชาญด้านการลงทุน ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดกิจการของSMEsที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ

ที่มา : http://www.smartsme.tv/training-detail.php?id=148

บริการที่แนะนำ