กสอ.ปั้นผู้ประกอบการสู่ Intelligent SMEs ด้วยไอทีชั้นเลิศ

 

กสอ.ปั้นผู้ประกอบการสู่ Intelligent SMEs ด้วยไอทีชั้นเลิศ
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
        กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตั้งเป้าพัฒนากิจการ SMEs สู่ความชาญฉลาดด้วยดิจิตอล นำร่องปี 58 บุกโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP) สอดแทรกเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาซอฟต์แวร์ ยกระดับภาคการผลิต
       
       นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การแข่งขันของภาคธุรกิจในปัจจุบันค่อนข้างเข้มข้น ดังนั้นหากผู้ประกอบการไทยจะแข่งขันได้ต้องผนวกความรู้ด้านไอที และการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยกรมฯ ได้นำความรู้ดังกล่าวปรับเข้าสู่โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP) เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการสู่การเป็นกิจการเอสเอ็มอีที่ชาญฉลาด (Intelligent SMEs) ให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจยุคดิจิตอลของรัฐบาล โดยเฉพาะการบริหารจัดการคลังสินค้าและการตลาด ที่เน้นพัฒนาผลิตภาพของเอสเอ็มอี โดยอาศัยกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาควบคู่กับการพัฒนาและชี้นำให้เอสเอ็มอีสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ได้
       
       ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 กรมฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาสถานประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน จำนวน 48 กิจการ แยกเป็นสถานประกอบการในภูมิภาคจำนวน 28 กิจการ ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 และในส่วนกลาง (พื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี) จำนวน 20 กิจการ ซึ่งกำหนดจัดพิธีเปิดและลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการ MDICP และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในส่วนกลางจำนวน 20 กิจการ อย่างไรก็ตาม คาดว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 65 จะมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ลดต้นทุนร้อยละ 6 และลดของเสียร้อยละ 3 หรือมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9
       
       อย่างไรก็ตาม โครงการ MDICP เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2542 และดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของไทยให้เข้าสู่ระบบการค้าสากล และสามารถสร้างสมรรถนะในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการธุรกิจทั้งระบบให้เกิดการพัฒนาอย่างเชื่อมโยงกัน ตลอดจนเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีไทยให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การพัฒนาธุรกิจ ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 17 ปี โครงการ MDICP มีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาครวมทั้งสิ้น 789 กิจการ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าให้แก่เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมไม่น้อยกว่า 41,980.97 ล้านบาท 

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

บริการที่แนะนำ