เครื่องมือธุรกิจ

บริการเครื่องมือธุรกิจที่จะช่วยเหลือธุรกิจของท่าน มากกว่า 10 เครื่องมือ เช่น Business Model Canvas
เครื่องมือวิเคราะห์การแข่งขัน เป็นต้น

 

Bootstrap Crousel

 

 

รายชื่อเครื่องมือธุรกิจ

1. เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจเบื้องต้น ทดลองใช้ฟรี
2. เครื่องมือวิเคราะห์การตลาด

      • วิเคราะห์สินค้า

      • วิเคราะห์ช่องทางการขาย

3. เครื่องมือวิเคราะห์การแข่งขัน ทดลองใช้ฟรี
4. เครื่องมือวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรบุคคล

      • อัตราการลาออกของพนักงาน

      • อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

      • อัตราการขาดงาน/มาสายของพนักงาน

      • อัตราการทำงานล่วงเวลา

      • วิเคราะห์อายุของพนักงาน

      • วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของพนักงาน

5. เครื่องมือวิเคราะห์การผลิต

      • อัตราการผลิต

      • อัตราการผลิตแยกผลิตภัณฑ์

      • อัตราการส่งมอบทันเวลา

      • อัตราของเสีย

      • อัตราของเสียพาเรโต

      • อัตราของการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต

6. เครื่องมือวิเคราะห์การเงิน
7. เครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนธุรกิจ

      • ต้นทุนคงที่

      • ต้นทุนแปรผัน

8. เครื่องมือทดสอบความพร้อมจัดตั้งธุรกิจทดลองฟรี
9. เครื่องมือการเลือกราคาสินค้าทดลองฟรี
10. CANVAS BUSINESS MODELทดลองใช้ฟรี
11. TIM DIAGNOSE
12. เครื่องมือวิเคราะห์ภาษี